Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kumatay ang Propeta-pagpalain siya ni Allah aat pangalagaan-ng dalawang tupa,na may naghalong kulay [ng puti at itim],at may dalawang sungay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Anumang dinaluyan ng dugo,at nabanggit ang Pangalan ni Allah rito,kumain kayo rito,maliban sa [kinatay na hayop gamit ang] buto at ngipin,At ipapahayag ko sa inyo ang mga ito,Ang ngipin ay ang buto,at ang Kuko ay [ginagamit na] kutsilyo ng mga [Hindi mananampalataya] sa Habashah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nag-alay kami ( ng pagkatay) sa panahon ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng kabayo,at kinain namin ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinag-utos sa akin ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Na gawin ko ang kamelyo niya;at ipagkawang-gawa ko ang laman nito at balat nito at umbok nito,at ang hindi ko bigyan ang nagkatay nito kait kaunti
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko si Ibn `Umar na pumunta sa isang lalaking pina-upo nito ang kamelyo niya,kakatayin niya ito,Nagsabi siya: Gawin mo itong nakatayo,na nakatali,Ito ang Sunnah ni Propeta Muhammad-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses