ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നബി (ﷺ) കൊമ്പുകളുള്ള, വെളുപ്പിൽ കറുപ്പ് കലർന്ന നിറമുള്ള രണ്ട് ആടുകളെ (ഉദ്ഹിയ്യത്) അറുക്കുകയുണ്ടായി.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് (ബിസ്മി ചൊല്ലി അറുത്ത്) രക്തമൊഴുക്കിയത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊള്ളുക. പല്ലോ നഖമോ കൊണ്ട് (അറുത്തത്) ഒഴികെ. അവയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. പല്ലെന്നത് ഒരു എല്ലാണ്. നഖമാകട്ടെ അബ്സീനിയക്കാരുടെ കത്തിയുമാണ്."
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നബി(സ)യുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കുതിരയെ അറുക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്