Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Nagpahintulot para sa inyo ng dalawang patay at dalawang dugo: Ang balang at ang balyena; ang dalawang dugo naman ay ang atay at ang lapay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nag-alay kami ( ng pagkatay) sa panahon ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng kabayo,at kinain namin ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbabawal sa laman ng Asnong maamo,at ipinahintulot niya ang laman ng kabayo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ito ay panustos na pinalabas ni Allah para sa inyo kaya mayroon ba kayong anuman sa karne nito, na ipakakain ninyo sa amin? Kaya nagpadala kami sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, mula roon at kinain niya iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nag-utos dito na patayin ang mga tuko at nagsabi siya: Ito ay umiihip noon [sa apoy] kay Abraham.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang pumatay ng isang tuko sa unang palo ay magsusulat para sa kanya ng isandaang magandang gawa; sa ikalawang palo ay [magkakamit] ng mababa roon; at sa ikatlongng palo ay [magkakamit] ng mababa roon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nasindak namin ang isang kuneho sa lugar na " Mar Dhahran" hinabol ito ng mga tao ngunit napagod sila,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ibn 'Abbās-malugod si Allah sa kanilang dalawa-nagsabi siya:((Pumasok ako at si Khālid bin Walēd kasama ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa bahay ni Maymūnah,iihanada niya ang bayawak na inihaw, inabot ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pabgalagaan-sa kamay niya,Nagsabi ang mga kababaihan sa loob ng bahay ni Maymūnah:Ipaalam ninyo sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kung ano ang gusto niyang kainin,itinaas ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang kamay niya,nagsabi ako:ipinagbabawal ba ito, O Sugo ni Allah?Nagsabi siya: Hindi;ngunit wala ito sa lugar ng mga tao ko,kaya't nakikita niyo sa akin na namumunghi rito,kumuha Ako rito at kinain ko.at ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay tumitingin))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakipag-darambong kami kasama ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-nang pitong beses na pagdarambong,kumakain kami ng balang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses