Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Các ngươi được phép sử dụng hai loại xác chết và hai loại máu, hai loại xác chết đó là cá voi và cào cào; còn hai loại máu là gan và lá lách.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đó là thiên lộc mà Allah ban tặng cho các ngươi, các ngươi còn miếng thịt nào chiêu đã Ta không? Chúng tôi liền gởi cho Người ít thịt và Người đã ăn nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những gì được cắt lìa ra từ con vật đang còn sống là xác chết.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Thiên Sứ của Allah đã ra lệnh giết chết lũ thằn lằn, Người nói: {Trước đây, chúng đã thổi lửa vào Ibrahim.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai giết chết thằn lằn ở cái đập đầu tiên sẽ được viết cho một trăm ân phước, giết chết ở cái đập thứ hai sẽ được ít hơn và giết ở cái đập thứ ba sẽ được ít hơn nữa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp