lis din Hadisai

Na jewa Manzon Allah SAW sai na ce ya Manzon Allah mu muna kasar da Ahlil kitabi bi shin zamu iya cin abunci a Koransu ?
عربي Turanci urdu
An halatta muku Matattu guda biyu da jini guda biyu, amma Matattun sune Kifi da Fara, kuma Jinin shi ne Zuciya da Hanta
عربي Turanci urdu
Ida Quda ya faxa cikin abun shan xayanku to ya dulmuya shi sannan sai ya cire shi; saboda a cikin xayan fuka fukansa akwai cuta a xayan kuma Maganinta
عربي Turanci urdu
Annabi -tsira da amincin Allah- ya yi layya da raguna biyu masu mai masu kahonni
عربي Turanci urdu
Mun kasance tare da Abu Musa Al-ash'ari -Allah ya yarda da shi- sai ya ce akawo masa Daron abinci, cikinsa akawai Naman Kaza
عربي Turanci urdu
Duk abinda aka yanka, kuma aka ambaci sunan Allah akansa, to kuci, banda hakuri da farce kuma zan sanar daku hakan, to kashi ne, kuma farce shi ne kofato.
عربي Turanci urdu
Duk wanda ya riki kare, to kullum ana rage masa kiradi biyu daga ladansa, sai dai in na farauta ne ko mai kula da dabbobi
عربي Turanci urdu
Mun yi yanka a lokacin Annabi Doki kuma Muka ci namansa
عربي Turanci urdu
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya umurce ni da in tsaya a jikinsa, kuma in yi sadaka da namansu da fatarsu da kuma lokacinsu
عربي Turanci urdu
Allah da Manzonsa sun haramta sayar da giya, mushe, aladu da gumaka
عربي Turanci urdu
Idan ka aika karanka na farauta kuma ka ambaci sunan Allah, to abinda duk abinda ya kamo maka
عربي Turanci urdu
"Aan tambay Manzon Allah -tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi-game da giya da ake daukanta a matsayin tsumi? sai ya ce: A'a"
عربي Turanci urdu
Lallai cewa Manzon Allah SAW yayi Umarni da a Kashe Tsaka kuma ya ce: ta kasance tana busa ga Annabi ibrahim
عربي Turanci urdu
Mun ta so Zomo a kwarin Zahran sai Mutane suka bishi a guje sai suka ka kasa
عربي Turanci urdu
Munyi yaki tare da Manzon Allah Yakuna guda bakwai, muna ta cin Fara
عربي Turanci urdu