Ensiklopedya ng Isinaling mga Ḥadīth ng Propeta

Ang proyekto ay naglalayon ng pagbibigay ng mga paliwanag na pinadali at mga saling maliwanag ng mga tumpak na ḥadīth ng Propeta.

Mga sanggunian ng Ensiklopedya: Ṣaḥīḥ Bukhārīy, Ṣaḥīḥ Muslim, Apat na Aklat ng mga Sunnah, at iba pang mga pinananaligang sanggunian ng mga Alagad ng Sunnah