Talaan ng mga ḥadīth

Naglagay ako ng tubig para sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isasagawang niyang wudhu dahil sa pagiging junub.Binuhusan ng kanang kamay nito ang kaliwa ng dalawa o tatlong beses-pagkatapos ay hinugasan niya ang kanyang ari,pagkatapos ay ipinahid niya ang kanyang kamay sa lupa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang maligo sa Araw ng Jumu'ah nang pagligo para sa Janābah[paglinis pagkatapos ng pagtatalik], Pagkatapos ay pumunta sa unang oras,ay para siyang nag-alay ng Kamelyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang dumalo sa inyo ng Jumu`ah ay maligo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag nakipagtalik ang isa sa inyo sa asawa nito,pagkatapos ay ninais niya itong balikan,magasagawa siya ng wudhu sa pagitan ng dalawang ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang magsagawa ng wudhu sa araw ng Jumu`ah,dahil rito [ay naisagawa niya ang sunnah] at siya ay tatangkilikin,at sinuman ang maligo,ito ay higit na mainam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay natutulog habang siya ay Junub at hindi siya humahawak ng tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang si Ummu Habibah ay nagregla sa loob ng pitong taon,Nagtanong siya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol rito? Ipinag-utos niya sa kanya na maligo,Nagsabi siya: At siya ay naliligo sa bawat pagdarasal"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag umihi ang isa sa inyo sa tubig na nanatili,yaong hindi dumadaloy,pagkatapos ay maliligo rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nakakita ng isang lalaking nag-iisa,Hindi nagdadasal sa mga tao,Nagsabi siya: O pulano! Ano ang pumipigil sa iyo sa pagdarasal kasama ang mga tao? Nagsabi siya:O Sugo ni Allah,Ako ay naging Junob ( nakipagtalik o linabasan), at walang tubig.Nagsabi siya: Gumamit ka ng alikabok,sapagkat ito ay sapat na sa iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ako ay nasa kalagayang Junub,kaya kinamunghian kong maupo sa iyo na ako ay wala sa kadalisayan,Sinabi niya:Kaluwalhatian kay Allah,Tunay na ang mananampalataya ay hindi nagiging marumi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Sugo ni Allah1 Katotohanang si Allah ay hindi nakikimi mula sa katotohanan,Nararapat ba sa isang babae ang pagligo kapag siya ay nanaginip?Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Oo;kapag nakita niya ang tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Noon ay hinuhugasan ko ang Maniy (isperma) mula sa damit ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- at kaagad siyang lumabas para magsalah (magdasal), at katotohanan ang nakakaibang kulay ng tubig ay nasa kanyang damit
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay naglalagay ng tubig sa ulo niya nang tatlong beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag umupo [ang lalaki sa babae] sa pagitan ng apat nitong gilid,pagkatapos ay nakipagtalik rito,tunay na na-oobliga ang pagligo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay naliligo noon gamit ang labis [sa tubig] ni Maymūnah, malugod si Allah sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ako ay naliligo at ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-mula sa isang lagayan ng tubig,nagsasalungat ang mga kamay namin dito,[dahil sa pagligo] mula sa pagiging junub
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sapagkat tunay na sapat na para sa iyo ang paglagay mo ng tubig sa palad mo para sa ulo mo, nang tatlong palad ,Pagkatapos ay ibuhos mo ito sa iyong [katawan] ang tubig,at magiging dalisay ka
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nagbuhos ako [ng tubig] para sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na pampaligo,Kumuha siya nito sa kanang [kamay niya] at inilagay niya ito sa kaliwang [kamay niya] at hinugasan niya ang dalawang ito,Pagkatapos ay hinugasan nito ang Ari niya,Pagkatapos ay ihinampas nito ang kamay niya sa lupa at ipinahid niya ito sa lupa,pagkatapos ay hinugasan niya,Pagatapos ay nagmumog siya at suminghot [ng tubig],Pagkatapos ay hinugasan nito ang mukha niya,at nagpahid siya [ng tubig] sa ulo niya,pagkatapos ay binaliktad niya ito [sa pagpahid],Hinugasan niya ang dalawang paa niya.Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang Pamunas,ngunit hindi siya nagpunas nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang tubig ng lalaki ay makapal na kulay puti,at ang tubig ng babae ay manipis na kulay dilaw,At kahit saan sa dalawang ito ang pumataas o mauna,ito ang magiging kahawig niya))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay 'Abdullah bin 'Abdullah bin 'Utbah,Nagsabi siya:Pumasok Ako kay 'Aishah,sinabi ko sa kanya: Hindi moba sasabihin sa akin ang sakit ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya:Oo,Lumalala ng ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya: ((Nakapagdasal naba ang mga Tao?))Nagsabi kami: Hindi pa,hinihintay ka nila,Nagsabi siya;(( Maglagay kayo para sa akin ng tubig sa timba)) Nagsabi siya:(Aisha):Ginawa namin,naligo siya at pumunta siya upang isagawa (ang dasal,ngunit) nawalan siya ng malay,pagkatapos ay nagkamalay siya,Nagsabi siya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-:((Nakapagdasal naba ang mga tao?))Nagsabi Kami: Hindi pa,sila ay naghihintay sa iyo,O Sugo ni Allah,Nagsabi siya:((Maglagay kayo para sa akin ng tubig sa timba)) Nagsabi siya ( 'Aishah): Umupo siya at naligo,pagkatapos ay pumunta upang isagawa ( ang dasal,ngunit) nawalan siya ng malay,Pagkatapos at nagkamalay siya,Nagsabi siya:(( Nakapag-dasal mana ang mga Tao?)) Nagsabi kami:Hindi pa O Sugo ni Allah, sila ay naghihintay sa iyo,Nagsabi siya:((Maglagay kayo para sa akin ng tubig sa Timba)) umupo siya at naligo siya,pagkatapos ay pumunta upang isagawa (ang dasal, ngunit) nawalan siya ng malay,pagkatapos at nagkamalay siya,Nagsabi siya:((Nakapagdasal naba ang mga Tao?)) Nagsabi kami: Hindi pa,sila ay naghihintay sa iyo, O Sugo ni Allah,at ang mga Tao ay nanatili sa loob ng Masjid,hinihintay nila ang Propeta sumakanya ang pangangalaga sa pagdarasal ng Eishah na pang-huli,Nagpadala ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kay Abū Bakar,upang (sabihing) magdasal siya sa mga Tao,dumating sa kanya ang sugo at nagsabi: Katotohanang ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at nag-utos sa iyo na magdasal ka sa mga Tao,Ang sabi ni AbūBakar-at siya ay lalaking maripok-O 'Umar,magdasal ka sa mga Tao,Nagsabi sa kanya si Umar:Ikaw ang mas karapat-dapat dito,Kaya't nagdasal si AbūBakar sa mga araw na yaon,hanggang sa ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan at nakita niya sa kanyang sarili ang pagkasigla,Lumabas siya sa pagitan ng dalawang kalalakihan,una ay si 'Abbās upang magdasal ng Dhuhr,Habang si AbūBakar ay nagdarasal para sa mga tao,at nang makita siya ni AbūBakar,pumunta siya upang ipagpahuli,Nagpahiwatig sa kanya ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na huwag magpahuli,Nagsabi siya:umupo kayong dalawa sa tabi niya,at umupo silang dalawa sa tabi ni AbūBakar: Nagsabi siya:At si AbūBakar ay nagdadasal na siya ay sumusunod sa pagdadasal ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Habang ang mga Tao ay (sumusunod) sa pagdadasal ni AbūBakar,at ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay naka-upo,Nagsabi si 'Ubaydallah:Pumasok Ako kay 'Abdullah bin 'Abbās at sinabi ko sa kanya: Gusto mobang sabihin ko sa iyo ang sinabi sa akin ni 'Aishah tungkol sa sakit ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-?Nagsabi siya:Sabihin mo,at sinabi ko sa kanya ang sinabi niya,At wala siyang tinanggihan sa mga bagay na ito liban sa sinabi niyang: Pinangalanan ba niya sa iyo ang lalaking kasama ni 'Abbās, Nagsabi ako: Hindi,Nagsabi siya: Siya si 'Alī malugod si Allah sa kanya Saheh Al-Bukhari
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nababatid moba ang isang lalaki na nagmamadali sa asawa nito at hindi siya linabasan ng similya,ano ang nararapat para sa kanya?Nagsabi ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:(( Tunay na ang tubig ay nagmula sa tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu