Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag umupo [ang lalaki sa babae] sa pagitan ng apat nitong gilid,pagkatapos ay nakipagtalik rito,tunay na na-oobliga ang pagligo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nababatid moba ang isang lalaki na nagmamadali sa asawa nito at hindi siya linabasan ng similya,ano ang nararapat para sa kanya?Nagsabi ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:(( Tunay na ang tubig ay nagmula sa tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu