ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നബി(സ) തന്റെ ചെരിപ്പ് ധരിക്കലിലും മുടി ചീകലിലും ശുദ്ധീകരണത്തിലും തന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും വലതിനെ മുന്തിക്കുമായിരുന്നു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നബി(സ)യുടെ വലത് കൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധിക്കും ഭക്ഷണത്തിനുമുള്ളതായിരുന്നു, അവിടുത്തെ ഇടത് കരമാകട്ടെ ശൗച്യാലയോപയോഗത്തിനും അത് പോലുള്ള മറ്റു താണ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ളതായിരുന്നു
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്