ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ഈമാൻ എഴുപതിൽ പരം - അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിൽ പരം - ശാഖകളാകുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു തിന്മ കണ്ടാൽ അവൻ അത് തടയട്ടെ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌പെയിൻ
ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ഇസ്ലാമിൽ നന്മ വരുത്തിയാൽ ജാഹിലിയ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌പെയിൻ