உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

ஈமான் எழுபத்து சொச்சம், அல்லது அறுபத்து சொச்சம் கிளைகளைக் கொண்டதாகும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
உங்களில் எவரேனும் தீமை ஒன்றைக் கண்டால் அதனை தன் கரத்தால் தடுக்கட்டும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பானிய மொழி
இஸ்லாத்தை அழகிய முறையில் பின்பற்றினால் அறியாமைக் காலத்தில் செய்தவற்றுக்காக குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டார்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பானிய மொழி