Talaan ng mga ḥadīth

Hindi nalalabag ang buhay ng isang taong Muslim malibang dahil sa tatlo: ang nakapag-asawang nangalunya, ang buhay sa buhay, at ang nag-iwan sa relihiyon niya na nakipaghiwalay sa pangkat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Lahat ng inumin na nakakahilo ay ipinagbabawal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pagkatapos nito;o sangkatauhan! Tunay na ipinahayag [sa Qur-an] ang pagbabawal ng alak,At ito ay may limang pinagmumulan: sa ubas,dateles,pulot-pukyutan,trigo at lentil
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinuputol ang kamay sa [halagang nanakaw na] ika-apat na bahagi ng Dinar hanggang sa pataas [nito]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dinala sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na isang lalaki na uminom ng alak. Nagsabi siya: Paluin ninyo siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talaga ngang nagbalik-loob siya ng isang pagbabalik-loob na kung sakaling hinati sa pitumpo sa mga naninirahan sa Madīnah ay talagang sasapat sa kanila ito. Nakatagpo ka ba ng higit na mainam kaysa sa nag-alay ng sarili niya para kay Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May isang babaing kabilang sa liping Juhaynah na dumating sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, habang siya ay buntis mula sa pangangalunya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang mga Quraysh ay nagdalamhati sila sa kapakanan ng Makhzumiyyah na nagnakaw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa [kaparusahan ng] babaing alipin,kapag siya ay nangalunya at walang asawa?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magdala sa atin ng sandata ay hindi kabilang sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses