Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Pinuputol ang kamay sa [halagang nanakaw na] ika-apat na bahagi ng Dinar hanggang sa pataas [nito]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang mga Quraysh ay nagdalamhati sila sa kapakanan ng Makhzumiyyah na nagnakaw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses