زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله صلى الله عليه وسلم دست دزدی را بخاطر سپری که قيمتش سه درهم بود، قطع کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
دست دزد به خاطر يک چهارم دينار و بيشتر از آن بريده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
لعنت الله بر دزدی که تخم مرغ می دزدد و دستش قطع می شود و ريسمان می دزدد و دستش بريده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
در مسجد خوابیده بودم و پارچه ای به بهای سی درهم بر روی من بود که مردی آمد و از غفلت من سوء استفاده کرد و آن را برداشت و رفت؛ چون این مرد دستگیر شد و نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده شد، به قطع دست وی امر شد.
عربي انگلیسی فرانسوی
نزد قريش قضيه ی زن مخزومی که دزدی کرده بود بسيار مهم بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
دست دزد در برابر دزدیِ ثمره ی آویزان از درخت و مغز درخت نخل (جُمّار) قطع نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر نیازمندی از آن بخورد به شرطی که چیزی از آن را در لباسش نریزد (و با خود نبرد)، چیزی بر او نیست و هرکس مقداری از آن را با خود ببرد، باید آنچه برده یا مثل آن را بازگرداند و مجازات می شود؛ و هرکس بعد از حفاظت خرما در جای خشک کردن آن (جرین)، مقداری خرما معادل بهای سپری بدزدد، دستش قطع می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی