ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

മൂന്ന് ദിർഹം വിലയുള്ള ഒരു പരിച മോഷ്ടിച്ചതിന് നബി (ﷺ) ഒരാളുടെ കൈ വെട്ടുകയെന്ന ശിക്ഷ നടപ്പിലാകുകയുണ്ടായി.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഒരു ദീനാറിന്റെ നാലിലൊന്ന് മുതൽ മുകളിലേക്ക് മോഷ്ടിച്ചാൽ കൈ മുറിക്കേണ്ടതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
മഖ്സും ഗോത്രക്കാരിയായ മോഷ്ടിച്ച പെണ്ണിൻറെ കാര്യം ഖുറൈശികൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കി.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്