Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Hindi nalalabag ang buhay ng isang taong Muslim malibang dahil sa tatlo: ang nakapag-asawang nangalunya, ang buhay sa buhay, at ang nag-iwan sa relihiyon niya na nakipaghiwalay sa pangkat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses