Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Sinuman ang magdala sa atin ng sandata ay hindi kabilang sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses