فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

څوک چې زموږ پر وړاندې وسله پورته کړي هغه له موږ څخه نه دی
عربي انګلیسي فرانسوي