Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Talaga ngang nagbalik-loob siya ng isang pagbabalik-loob na kung sakaling hinati sa pitumpo sa mga naninirahan sa Madīnah ay talagang sasapat sa kanila ito. Nakatagpo ka ba ng higit na mainam kaysa sa nag-alay ng sarili niya para kay Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May isang babaing kabilang sa liping Juhaynah na dumating sa Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, habang siya ay buntis mula sa pangangalunya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa [kaparusahan ng] babaing alipin,kapag siya ay nangalunya at walang asawa?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses