උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

සැබැවින්ම ජුහය්නා ගෝත්රයේ කාන්තාවක් දුරාචාරයේ හැසිරී ගැබ්ගත් තත්ත්වයේ නබි -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමා වෙත පැමිණියාය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ