Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Quả thật, cô ta đã sám hối, nếu lấy sự sám hối đó chia cho bảy mươi người của Madinah là sự sám hối đó vẫn bao trùm họ, các ngươi có thấy việc nào tốt hơn việc cô ta đã hi sinh thân mình làm hài lòng Allah không ?!
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, có một phụ nữ từ Juhainah đến gặp Thiên Sứ của Allah với cái thai do Zina.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp