ஹதீஸ் அட்டவணை

மதுபானம் அருந்திய ஒரு மனிதன் ரஸூல் (ஸல்) கொண்டு வரப்பட்டார்.அவரை அடியுங்கள் என்று நபியவர்கள் கூறினார்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு