ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നിങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവനെ കേട്ടാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ പറയുന്നത് പോലെ പറയുക
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തീർച്ചയായും ബിലാൽ രാത്രിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇബ്നു ഉമ്മി മക്തൂമിന്റെ ബാങ്ക് കേൾക്കുവോളം തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്ത് കൊള്ളുക
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്