Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Umiwas kayo sa mga ihi; Dahil ang karamihan ng kaparusahan sa libingan ay mula rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagsagawa ng Wudhu ang isa sa inyo,maglagay siya sa ilong niya ng tubig,pagkatapos ay isinga niya ito,At sinuman ang gumamit ng bato [sa paglilinis],gawin niya itong gansal.At kapag nagising ang isa sa inyo mula sa pagtulog,hugasan niya ang dalawang kamay niya bago niya ito ipasok sa lalagyan [ng tubig] ,nang tatlong beses,Dahil katunayan ang isa sa inyo ay hindi niya nalalaman kung saan niya nailagay ang kamay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag pumunta kayo s palikuran,huwag kayong humarap sa Qiblah sa pagdumi at sa pag-ihi,at huwag kayong tumalikod dito,subalit humarap kayo sa silangan o sa kanluran
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag na huwag hawakan ng isa sa inyo ang ari nito sa kanang kamay niya kapag siya ay umiihi,at huwag magpunas [ng bato o papel] kapag nasa palikuran nang kanang kamay,at huwag huminga sa lalagyan ng tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa mga [masasamang espirito ng mga] lalaki at babae
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katakutan ninyo ang dalawang isinusumpa)) Nagsabi sila: Ano ang dalawang isinumpa O Sugo ni Allah? Ang sabi niya:( Ang mga nagdudumi sa daan ng mga tao o sa Silong nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Umakyat ako isang araw sa bahay ni Hafsah,Nakita ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na nasa palikuran,nakaharap sa Shamat nakatalikod sa Ka`bah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay pumapasok sa Palikuran,Nagdadala ako at ang isang bata [nasa tamang gulang] ng isang lalagyan ng tubig at patpat,Naglilinis siya rito gamit ang tubig
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbawal sa paglilinis {sa palikuran} sa pamamagitan ng dumi ( ng hayop) at mga buto, at nagsabi siya:(( Katotohanan,Ang dalawang ito ay hindi nakakalinis
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya ay lumabas mula sa palikuran,sinasabi niyang: Ang Kapatawaran Mo [ O Allah],
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ipinagbawal niya sa amin na humarap sa Qiblah sa pagdudumi o pag-ihi,o ang magdalisay kami [mula sa pagdumi] gamit ang kanan,o ang magdalisay kami na bababa sa bilang ng tatlong bato,o ang magdalisay kami gamit ang dumi ng hayop o buto
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses