زیر شاخه ها

فهرست احادیث

از (قطرات) ادرار خود را حفظ کنيد؛ زيرا عموم عذاب قبر از آنست.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه يكی از شما وضو می گيرد، باید آب در بينی کند و [جهت تمیز شدن بینی] آن را با فشار از بینی خارج کند. و هركس با سنگ استنجا می كند، عدد فرد را رعايت نمايد. و هرگاه کسی از شما از خواب بيدار شد باید قبل از داخل كردن دست ها در ظرف آب، سه بار آنها را بشويد. زيرا نمی داند به هنگام خواب دستش با چه چيز و كجا در تماس بوده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
زمانی که به محل قضای حاجت رفتید، به هنگام ادرار و مدفوع، نه رو به قبله کنید و نه پشت به قلبه؛ بلکه روی خود را به سمت شرق یا غرب کنید.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچیک از شما به هنگام ادرار، نه با دست راست آلت تناسلی خود را بگيرد و نه با آن استنجا کند. همچنين هنگام آب خوردن، در ظرف آب تنفس نکند.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الها از شر شياطين نر و ماده، يا هر پليدی و ناپاكی ديگر به تو پناه می برم.
عربي انگلیسی فرانسوی
«از دو کاری که باعث لعنت انسان می شوند، پرهيز کنيد». صحابه گفتند: ای رسول خدا آن دو کار کدامند؟ فرمود: «قضای حاجت بر سر راه يا در سايه های مردم».
عربي انگلیسی فرانسوی
روزی از پشت بام خانه ی حفصه بالا رفتم و پيامبر صلى الله عليه و سلم را ديدم که رو به شام و پشت به کعبه قضای حاجت می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
وقتی پيامبر صلى الله عليه وسلم به محل قضای حاجت می رفت، من و پسر بچه ای همانند من، ظرف (کوچک) آب و چوب دستی برای پيامبر می برديم و ايشان با آب استنجاء می کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از استنجا زدن با سرگین یا استخوان نهی کرده و فرمود: «این دو پاک کننده نیستند».
عربي انگلیسی فرانسوی
وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم از دستشویی خارج می شد، می فرمود: «غُفْرَانَكَ»: «پروردگارا مرا بیامرز».
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را از اینکه هنگام مدفوع و ادرار رو به قبله کنیم و از استنجا کردن با دست راست، استنجا با کمتر از سه سنگ و استنجا با سرگين و استخوان نهی فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
چند تا سنگ برايم بياور تا استنجا كنم. البته استخوان و سرگين حيوان نباشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا درباره ی اين حيوان که الله به تو داده است، از الله نمی ترسی؟ اين حيوان نزد من شکايت می کند که او را گرسنه نگه می داری و خسته اش می کنی (و از او زياد کار می کشی).
عربي انگلیسی فرانسوی