فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

له تشو متیازو ( بولو ) څخه ځان وساتئ، ځکه په عامه توګه د قبر عذاب له همدې څخه وي.
عربي انګلیسي فرانسوي