உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நீங்கள் சிறுநீரிலிருந்து சுத்தமாகிக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் கப்ரில் பெரும்பான்மையான வேதனை அதன் காரணமாகத் தான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு