Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang relihiyon ay ang pagpapayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Makinig kayo at tumalima kayo sapagkat ukol sa kanila lamang ang iniatang sa kanila at ukol sa inyo lamang ang iniatang sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang mangako ng katapatan sa isang pinuno at nagbigay rito ng pangako ng kamay niya at katapatan ng puso niya ay sundin niya ito kung makakaya niya. Kung may dumating na iba na makikipagtunggali sa kanya, tagain ninyo ang leeg ng iba
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang ginamit namin sa inyo sa gawain, at itinago namin ang karayom maging mataas pa sa kanya ito ay maging mapahamak na dadalhin niya sa kabilang buhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tungkulin mo ang makinig at ang tumalima sa hirap mo at ginahawa mo, ayon sa kalooban mo at laban sa kalooban mo, at [kahit] may itinatangi higit sa iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nangako kami noon ng katapatan sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, sa pagdinig at pagtalima ay nagsasabi siya sa amin: Sa abot ng makayaya ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tungkulin ng taong Muslim ang pagdinig at ang pagtalima [sa pinuno] sa anumang naibigan niya at kinasuklaman niya malibang nag-utos sa kanya ng isang pagsuway sapagkat kapag nag-utos sa kanya ng isang pagsuway ay walang pagdinig at walang pagtalima.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang manlait sa Namumuno ay lalaitin din ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Makinig kayo at tumalima kayo kahit pa man pinamuno sa inyo ang isang aliping Etiope na para bang ulo niya ay pasas.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang tumalima sa akin ay tumalima nga kay Allah, at ang sinumang sumuway sa akin ay sumuway nga kay Allah. Ang sinumang tatalima sa pinuno ay tumalima nga sa akin, at ang sinumang susuway sa pinuno ay sumuway nga sa akin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga pinakamabuti sa mga pinuno ninyo ay ang iniibig ninyo sila at iniibig nila kayo, at dumadalangin kayo para sa kanila at dumadalangin sila para sa inyo. Ang pinakamasama sa mga pinuno ninyo ay ang kinamumuhian ninyo sila at kinamumuhian nila kayo, at isinusumpa ninyo sila at isinusumpa nila kayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag inibig ni Allah sa isang pinuno ang Kabutihan,itatalaga niya sa kanya ang isang ministro na tapat,Kapag siya ay nakalimot,paalalahanan siya at kapag nakaalala siya ay tutulungan siya.At kapag inibig Niya ang bukod dito,itatalaga Niya sa kanya ang isang Ministro na masama,Kapag siya ay nakalimot,hindi siya paalalahanan,at kapag nakaalala siya,hindi niya ito tutulungan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi nagpadala si Allah ng Propeta at hindi nagtalaga ng Pinuno mula sa pinuno maliban na sa kanya ay may dalawang Tagapangasiwa,Tagapangasiwa na nag-uutos sa kanya ng kabutihan at naghihikayat dito,at Tagapangasiwa na nag-uutos sa kanya ng kasamaan at nag-hihikayat ito sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag kayong mangulit sa paghingi sapagkat sumpa man kay Allah kapag hinihingan ako ng isa kabilang sa inyo at naibigay sa kanya ang hinihingi niya mula sa akin na anuman samantalang ako ay naiinis hindi siya pagpapalain sa ibinigay ko sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Muhammad bin Zaid :Na ang mga tao ay nagsabi sa lolo nila na si Abdullah bin Umar-malugod si Allah sa kanilang dalawa-:Kami ay pumapasok sa mga Sultan namin ,sinasabi namin sa kanila ang salungat sa mga pinag-uusapan namin kapag lumabas kami sa kanila.Nagsabi siya:Ibinibilang namin ito sa epokrito sa panahon ng sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses