ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ദീൻ ഗുണകാംക്ഷയാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
അല്ലാഹു ഒരു നേതാവിനാൽ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവന് സത്യത്തിന്റെ സഹായിയെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കും, അവൻ മറന്നാൽ അവൻ അവനെ ഓർമിപ്പിക്കും, അവൻ ഓർത്താൽ അവൻ അവനെ സഹായിക്കും, ഇനി അതല്ലാത്തത് അവനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവന് അവൻ തിന്മയുടെ സഹായിയെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കും, അവൻ മറന്നാൽ അവൻ അവനെ ഓർമിപ്പിക്കില്ല , അവൻ ഓർത്താലും അവൻ അവനെ സഹായിക്കുകയുമില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
രണ്ട് അകമ്പടി സേവകർ ഇല്ലാതെ അല്ലാഹു ഒരു പ്രവാചകനെ നിയോഗിക്കുകയോ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ഭരണമേല്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല, നന്മ കൽപിക്കുകയും അതിനു പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അകമ്പടി സേവകനും തിന്മ കൽപിക്കുകയും അതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു അകമ്പടി സേവകനും
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്