Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Đạo là sự khuyên răn.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi hãy nghe lời và tuân lệnh, bởi quả thật họ chỉ chịu trách nhiệm cho việc làm của họ và các ngươi chỉ chịu trách nhiệm cho việc làm của các ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Và ai bầu một người làm Imam, y đã bắt tay với người đó, có sự đồng thuận của người đó thì hãy nuôi ăn người đó theo khả năng có thể, nếu người nào đến giành lấy (chức vụ Imam) của người đó thì các ngươi hãy đánh vào cổ của kẻ muốn giành lấy kia.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bổn phận của anh là phải nghe lời và tuân lệnh lúc khó khăn, lúc hưng thịnh, điều yêu thích và cả điều không thích, cho dù y có bất công với anh.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trước đây, chúng tôi đã giao ước với Thiên Sứ của Allah là luôn phục tùng và nghe lệnh, Người mới nói: {Tùy theo khả năng của các ngươi.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bắt buộc người Muslim phải nghe lời và phục tùng trong mọi lệnh dù ưa thích cũng như ghét bỏ, ngoại trừ lệnh phải làm điều tội lỗi thì không, một khi ra lệnh làm tội lỗi là không nghe lời hay tuân lệnh gì cả.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai tuân lệnh Ta là y đã tuân lệnh Allah, còn ai chống đối Ta tức là y đã chống đối Allah; và ai tuân lệnh vị lãnh đạo là y đã tuân lệnh Ta, còn ai chống đối lãnh đạo là y đã chống đối Ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lãnh đạo tốt nhất là lãnh đạo làm các ngươi thương yêu họ và họ thương yêu các ngươi, các ngươi quan hệ với họ và họ quan hệ với các ngươi; và lãnh đạo xấu xa nhất là lãnh đạo làm các ngươi ghét họ và họ ghét các ngươi, các ngươi nguyền rủa họ và họ nguyền rủa các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu Allah mong muốn điều tốt đẹp cho một người lãnh đạo thì Ngài sẽ chọn cho y một người cố vấn trung thực để nhắc nhở y nếu y quên cũng như giúp đỡ y nếu y nhớ lại.Và ngược lại, nếu Allah mong muốn điều xấu cho y thì Ngài sẽ chọn cho y một người cố vấn hư đốn để không nhắc nhở y nếu y quên cũng như không giúp đỡ y nếu y nhớ lại
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah không cử phái bất cứ vị Nabi nào và cũng không ủy quyền cho bất cứ người nào có quyền lực kế vị ngoại trừ chỉ có hai loại người tùy tùng: Một loại người chỉ cho biết điều tốt đẹp và thúc giục y thực hiên nó, còn loại người khác chỉ ra điều xấu xa và thúc giục y thực hiện nó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi đừng cố nài nĩ khi cầu xin điều gì đó, xin thề với Allah chưa ai trong các cậu xin Ta điều gì được Ta cho mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu rồi xóa đi hồng phúc với điều Ta đã cho y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp