فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

دین نصیحت دی
عربي انګلیسي فرانسوي