ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఎవరి (చేతిలో)ఆదీనంలో ముహమ్మద్ ప్రాణం ఉందో ఆయన సాక్షిగా"ఈ (జాతిలో)సమాజంలోని యూదుడైన క్రైస్తవుడైనా,ఇంకెవరైనా నాకు ఇచ్చి పంపించ బడ్డ( ఖుర్ఆన్ )దాని అనుసారంగా విశ్వసించకుండానే మరణిస్తే అతను నరకాగ్నిలోకి ప్రవేశిస్తాడు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘తిరస్కారులు మినహా పూర్తి ఉమ్మత్ స్వర్గం లో ప్రవేశిస్తుంది ‘ ప్రశ్నించబడింది ‘ఎవరు తిరస్కారులు ఓ దైవ ప్రవక్త ? ప్రవక్త బదులిస్తూ’ చెప్పారు ‘నన్ను అవలంబించినవారు స్వర్గం లోకి ప్రవేశిస్తారు మరెవరైతే నన్ను ధిక్కరిస్తారో అతను తిరస్కారధోరణి కి పాల్పడ్డాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్