Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kasama ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa paglalakbay niya,bumaba ako upang tanggalin ang dalawang Khuff [medyas na yari sa balat ng hayop],Nagsabi siya: Hayaan mo silang dalawa,Sapagkat tunay na ipinasok ko silang dalawang na nasa loob ng kalinisan,Kaya nagpunas siya sa kanilang dalawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kasama ko ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-umihi siya,nagsagawa ng wudhu,at nagpunas siya sa dalawang Khuffayn niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita ko ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan na nagpupunas sa ibabaw ng sandal nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagsagawa ng wudhu ang isa sa inyo at nagsuot ng kanyang Khuff [medyas na yari sa balat], punasan niya ang dalawang ito at magdasal siya gamit ito, at huwag niya itong tanggalin kung kanyang nanaisin,maliban sa kalagayan ng Janābah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nag-utos sa amin, na kapag kami ay nasa paglalakbay-o maglalakbay- huwag namin tanggalin ang aming mga medyas ( na yari sa balat) sa loob ng tatlong araw at gabi nito maliban kung junub (nakipagtalik o linabasan),Ngunit sa pagpunta ng palikuran at pag-ihi-at pagtulog.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagpadala ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ng mga Ispiya, Dumating sa kanila ang ginaw at nang dumating sila sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,ipinag-utos niya sa kanila ang pagpunas sa turban at sandalyas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ginawa ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang tatlong araw at gabi nito sa manlalakbay;at isang araw at isang gabi sa naninirahan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagpahintulot ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa manlalakbay ng tatlong araw at mga gabi nito,at sa nananahanan ay isang araw at isang gabi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinatay nila ito,naway patayin din sila ni Allah,Hindi ba sila maaaring magtanong kung hindi naman nila ito napag-alaman,dahil ang lunas sa kamang-mangan ay ang pagtatanong,Sapat na sana sa kanya ang magsagawa ng Tayammum,at-magpunas gamit ng damit-o balutin -ang sugat sa tela,pagkatapos ay punasan niya ito,at maghugas sa natitirang parte ng katawan nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses