උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

“මම නබි -සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්- තුමාණන් සමග සිටියෙමි. එවිට එතුමා මූත්රා කළහ. වූළු ධෝවනය කළහ. එතුමාගේ පා ආවරණ දෙක මත (ජලයෙන්) පිරිමැද්දාහ.“
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්) එතුමාගේ මේ සපත්තු දෙක මතුපිටින් පිරිමදිනු මම දැක ඇත්තෙමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ අතරින් කිසිවෙකු හෝ වුළූ ගෙන තම මේස් සපත්තු දෙක පැළඳ ඇත්නම්, ඔහු ඒ දෙක මත (මස්හ්) පිරිමදිත්වා. ඒ දෙක පැළඳ සලාත් කරත්වා. අනිවාර්යය ස්නානය හේතුවකින් මිස ඔහු කැමතිනම් ඒ දෙක නොගළවත්වා.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ