Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Hindi namin ibinibilang ang itim at dilaw [na dugo] pagkatapos ng pagkadalisay na isang bagay [mula sa pagregla]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Manatili ka sa abot na nahahadlangan ka ng regla mo;pagkatapos ay maligo ka
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanang si Ummu Habibah ay nagregla sa loob ng pitong taon,Nagtanong siya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol rito? Ipinag-utos niya sa kanya na maligo,Nagsabi siya: At siya ay naliligo sa bawat pagdarasal"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ano ang mayroon sa nareregla,na nagbabayad ng pag-aayuno at hindi nagbabayad ng pagdarasal?Nagsabi siya: Ikaw ba ay tumatanggi? Sinabi kong: Hindi ako tumatanggi,subalit ako ay nagtatanong lamang.Nagsabi siya: Ito ay dumarating sa amin,at ipinag-utos sa amin na magbayad sa pag-aayuno at hindi ipinag-utos sa amin na magbayad sa pagdarasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay sumasandal sa sinapupunan ko,Binabasa niya ang Qur-an,at ako ay may regla
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Buhat sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-para sa yaong nagtatalik sa asawa niya na ito ay may regla:Nagsabi siya: (( Magkawang-gawa siya ng isang dinar o kalahating dinar))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang mga Hudyo;kapag dinatnan ng regla ang mga kababaihan sa kanila,Hindi nila ito sinasaluhan sa pagkain,at hindi sila nakikisalamuha sa kanila sa bahay,Kaya`t nagtanong ang mga kasamahan ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ibinaba ni Allah -pagkataas-taas Niya ang : {Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa pagreregla,Ipagbadya:Ito ay isang bagay na nakakapinsala,kayat manatiling malayo sa mga babae sa kanilang pagreregla} [Al-Baqarah:222]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Sugo ni Allah! Ako ay isang babaing linalabasan ng matindi at maraming dugo sa pagregla,Ano sa palagay mo rito,nahahadlangan ako nito sa pagdarasal at pag-aayuno, Nagsabi siya:((Ipapagamit ko sa iyo ang koton sapagkat ito ay nakakasipsip ng dugo)) Nagsabi siyang:Ngunit ito ay mas marami rito,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang kaluwalhatian ay sa Allah! ito ay mula sa satanas,upang umupo ka sa palanggana,at kapag nakita niya ang dilaw sa ibabaw ng tubig,maligo siya para sa Dhuhr at `Asr ng isang ligo lamang,at maligo siya sa Maghrib at `Eishah ng isang ligo lamang,at maligo siya sa Fajr ng isang ligo lamang,at magsagawa ng Wudhu sa pagitan ng mga ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi ito pinapalitan; Ang babae mula sa mga asawa ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan - ay nananatili sa [kalagayang] bagong panganak nang apatnapong gabi,Hindi siya inuutusan ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na palitan ang pagdarasal ng bagong panganak
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu