උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

සැබැවින්ම ෆාතිමා බින්ත් අබී හුබෙයිෂ් (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගෙන් මෙසේ විමසා සිටි බව වාර්තා කළාය. ‘සැබැවින්ම මම ඔසප් තත්ත්වයට පත් වී, පිරිසිදු තත්ත්වය නොලබමි. එබැවින්ම මම සලාතය අතහරින්නද? යැයි විමසුවාය. එතුමා: ‘එපා, සැබැවින්ම එය දහඩියයි. නමුත් ඔබ ඔසප් තත්ත්වයට පත්වන දිනවල ප්රමාණයට සලාතය අතහැර පසුව ස්නානය කොට සලාතය ඉටු කරන්න යැයි පැවසූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
පිරිසිදු වූවායින් පසු ඇති වන රත්බොර වර්ණය හෝ රත්කහ වර්ණය ගැන අපි ගණන් නොගෙන සිටියෙමු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබේ ඔසප් තත්ත්වය ඔබව හසුකර ඇති කාල ප්රමාණයේ (සලාත් හා උපවාසයේ නිරත වීමෙන්) ඔබ වැළකී සිටිනු. පසුව ස්නානය කරනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ