Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Huwag kayong magsuot ng sutla at Dībāj [damit na yari sa bakal] at huwag kayong uminom gamit ang lalagyang yari ginto at pilak,At huwag kayong kumain sa mga dulang nila, Sapagkat ito ay para sa kanila sa Mundo at ang sa inyo ay ang Kabilang buhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag kayong magsuot ng Sutla,sapagkat tunay na sinuman ang magsuot nito sa Mundo ay hindi makaka-suot nito sa Kabilang- Buhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag kayo ay nagsuot ng damit,at kapag kayo ay nagsagawa ng wudhu,magsimula kayo sa inyong kanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pananamit ng muslim ay hanggang sa kalahati ng binti, at walang pangamba -o walang problema- kung ito ay sa pagitan niya at pagitan ng dalawang bukong-bukong, sa ganon kung siya ay nakababa sa dalawang bukong-bukong siya ay mapasaimpyerno, at sino man ang kaladkarin niya ang kanyang suot bilang pag-mamataas hindi siya titingnan ng dakilang Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagsuot ng tsinelas [o sapatos] ang isa sa inyo,simulan niya ito sa kanan,at kapag tinanggal niya ito,simulan niya ito sa kaliwa;at sikapin na ang kanan ang siyang maging una sa pagsuot at ang iba nito ay sa pagtanggal.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi titingin ang lalaki sa kahubaran ng lalaki, ni ang babae sa kahubaran ng babae. Hindi tatabi ang lalaki sa lalaki sa iisang kumot, ni tatabi ang babae sa babae sa iisang kumot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nag-utos na gumawa para sa kanya ng singsing na yari sa ginto
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinagbawal ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagsuot ng sutla maliban sa dalawang lalagyan sa daliri o tatlo o apat
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang iniwan ang pananamit na pagpakumbaba sa Allah, at ito ay kaya niya, tatawagin siya ng Allah sa araw ng paghukom sa gitna ng mga nilalang (tao) hanggang sa papipiliin sya mula sa anong damit pananampalataya ang nais niyang suutin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumaan ako sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at sa sarong ko ay may Kataasan,Nagsabi siya:(( O Alipin ni Allah,itaas mo ang Sarong mo)) itinaas ko ito.Pagkatapos ay nagsabi siya:(( Dagdagan mo pa)),Dinagdagan ko ito,Nananatili ako sa pagsasagawa pagkatapos nito,Nagsabi ang ilan sa mga grupo ng tao,Hanggang saan? Nagsabi siya: Hanggang sa gitna ng dalawang binti.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Habang ang isang ay naglalakad sa (napakaganda nitong) damit,namamangha ito sa sarili niya,nasuklay ang buhok niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nagbawal na magsuot ng sapatos ang tao nang nakatayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses