زیر شاخه ها

فهرست احادیث

ابريشم و ديبا نپوشيد و در ظرف طلا و نقره چيزی ننوشيد و نخوريد که اينها در دنيا از آنِ کفار است و در آخرت مخصوص شما.
عربي انگلیسی فرانسوی
لباس ابريشمی نپوشيد؛ زيرا هرکس در دنيا لباس ابريشمی بپوشد، در آخرت آن را نخواهد پوشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هنگامی که لباس می پوشيد و هنگامی که وضو می گيريد، از سمتِ راست بدن تان آغاز کنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شلوار مسلمان تا نصفِ ساق است و مانع يا گناهی ندارد که بين ساق و قوزک باشد و پايين تر از قوزک - چنانچه با شلوار پوشيده شود - در آتش است و الله به کسی که شلوار (لُنگ) خود را از روی تکبر بر زمين بکشد، نگاه نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هريک از شما هنگام پوشيدن کفش، از پایِ راست شروع کند و هنگامِ درآوردن کفش، از پای چپ آغاز نمايد؛ پای راست در پوشيدنِ کفش اول باشد و در بيرون آوردن آخِر.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچيک از شما با يک لنگه ی کفش راه نرود؛ يا هر دو لنگه را بپوشد يا اينکه هر دو را درآورَد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال به کسی نگاه نمی کند که از روی تکبر لباسش را بر زمين بکشاند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ مردی نبايد به عورتِ مرد ديگری نگاه کند و زن نيز نبايد به عورت زنی ديگر بنگرد؛ دو مرد نبايد زيرِ يک پارچه - يا در يک بستر - قرار گيرند و دو زن نيز نبايد زير يک پارچه قرار گيرند (يا در يک بستر بخوابند و بدن شان با هم در تماس قرار بگیرد).
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم انگشتری از طلا ساخت.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از پوشیدن ابریشم مگر به اندازه ی دو یا سه یا چهار انگشت نهی کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس با وجودِ توانايی، از روی تواضع و فروتنی برای الله، از پوشيدن لباس خوب خودداری کند، الله متعال روز قيامت او را در انظار مردم فرا می خوانَد و به او اين اختيار را می دهد که از لباس های گرانبها و زيبای اهل ايمان، هر لباسی که می خواهد بپوشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
باری از کنار رسول الله صلى الله عليه وسلم گذشتم و شلوارم مقداری پايين افتاده بود؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «ای عبدالله، شلوارت را بالا بکش». آن را بالا کشيدم. فرمود: «بيشتر بالا بکش». همچنان شلوارم را بالا می کشيدم تا اینکه شخصی پرسيد: تا کجا؟ فرمود: «تا نيمه ی دو ساق».
عربي انگلیسی فرانسوی
حرام بودن کبر و خودپسندی و خودبزرگ بینی و بیان عاقبت و فرجام بد آن
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم از اينکه مردی ايستاده کفش بپوشد، نهی فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی