Lista e haditheve

Gjëja që kam më së shumti frikë për ju është shirku i vogël. U pyet rreth tij, e në atë rast tha: "Syfaqësia."
عربي Anglisht Frëngjisht
Me të vërtetë, Allahu ka urdhëruar mirësinë në çdo çështje, andaj, kur të vrisni, vritni në mënyrën më të mirë dhe, kur të therni, therni në mënyrën më të mirë: mprihni thikat dhe qetësojeni bagëtinë (kurbanin)
عربي Anglisht Frëngjisht
O Allah! Ai që merr post udhëheqës për diç nga punët e muslimanëve dhe i mundon ata, mundoje edhe Ti atë!
عربي Anglisht Frëngjisht
I Dërguari i Allahut ﷺ ishte njeriu me moralin më të mirë
عربي Anglisht Frëngjisht
Morali i Profetit ﷺ ishte Kurani
عربي Anglisht Frëngjisht
Të Dërguarit të Allahut ﷺ i zbriti shpallja duke qenë në moshën dyzetvjeçare
عربي Anglisht Frëngjisht