زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هركس يك روز در راه الله (=جهاد) روزه بگيرد، الله متعال چهره اش را به اندازه ی مسافت هفتاد سال از دوزخ دور می كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچيک از شما روز جمعه را روزه نگيرد، مگر آنکه روزِ قبل يا بعد از آن را هم روزه بگيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
دوستِ عزيزم صلى الله عليه وسلم مرا به روزه ی سه روز از هر ماه و دو رکعت نماز چاشت و خواندن وتر پيش از آن که بخوابم، سفارش فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
روزه ی سه روز از هر ماه، روزه ی همه ی سال است.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم هيچ ماهی را به اندازه ی ماه شعبان روزه نمی گرفت.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر سالِ آينده زنده باشم، حتماً روز تاسوعا (=نُهم محرم) را نيز روزه می گيرم.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم روز عاشورا را روزه گرفت.
عربي انگلیسی فرانسوی
گاهی رسول الله صلى الله عليه وسلم در يک ماه، چند روزِ پياپی روزه نمی گرفت؛ چنانکه گمان می کرديم در آن ماه روزه نخواهد گرفت. و گاهی چندين روز را روزه می گرفت؛ چنانکه فکر می کرديم هيچ روزی را بی روزه سپری نخواهد کرد. اگر می خواستی او را در حالِ نماز شب ببينی، می ديدی و چنانچه می خواستی او را در حالِ خواب ببينی، می ديدی.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترين روزه نزد الله روزه ی داوود عليه السلام و محبوب ترين نماز نزد الله، نماز داوود است؛ وی نيمی از شب می خوابيد و يک سوم آن را برای عبادت برمی خاست و يک ششم ديگر را می خوابيد و يک روز در ميان روزه می گرفت.
عربي انگلیسی فرانسوی
روزه ای بهتر و برتر از روزه ی برادرم داود علیه السلام نیست، نیمی از عمرش را روزه گرفت؛ پس یک روز در میان روزه بگیر.
عربي انگلیسی فرانسوی
همواره رسول الله صلی الله علیه وسلم به روزه گرفتن دوشنبه و پنج شنبه پایبند بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه قصدِ روزه گرفتن سه روز از ماه را داشتی، روزهای سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم را روزه بگير.
عربي انگلیسی فرانسوی
آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سه روز از هر ماه را روزه می گرفت؟ گفت: بله.
عربي انگلیسی فرانسوی
اعمالِ (مردم) در روز دوشنبه و پنجشنبه - به الله متعال - عرضه می شود. لذا دوست دارم درحالی اعمالم - به الله متعال- عرضه گردد که روزه هستم.
عربي انگلیسی فرانسوی