Talaan ng mga ḥadīth

Magparating kayo tungkol sa akin kahit isang talata [ng Qur'an]. Magsalaysay kayo buhat sa mga anak ni Israel at walang paghihigpit. Ang sinumang nagpasinungaling laban sa akin nang sinasadya, lumuklok siya sa upuan niya mula sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinuman ang magsalita o magpalaganap buhat sa aking mga hadith at nakikita niyang ito ay kasinungalingan; Siya ay isa mga sinungaling
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na kabilang sa pinakasukdulan sa mga kabulaanan ay ang mag-angkin ang tao [na anak daw siya] ng hindi niya ama, o [magpanggap na] ipinakita sa mata niya ang hindi niya nakita, o magsabi tungkol sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng hindi nito sinabi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses