فهرست احادیث

پیام من را ابلاغ كنيد اگر چه يک آيه باشد، و اشكالى ندارد كه احاديث بنى اسرائيل (که مطابق شريعت اسلام است) را بازگو كنيد، و هرکس عمدا دروغی به من ببندد، باید جایگاهش را در دوزخ آماده ببیند.
عربي انگلیسی فرانسوی
و آنچه رسول الله حرام کرده مانند چیزی است که الله حرام کرده است.
عربي انگلیسی اسپانیایی
هرکس حديثی از من بازگو کند که می داند دروغ است، او خود يکی از دروغ گويان می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
چیزی از من ننويسيد؛ و هرکس سخنانی غير از قرآن از من نوشته است، باید آنها را پاک کند. البته احاديثم را بيان کنيد و در اين مورد گناهی متوجه شما نیست. و هرکس دروغی به من نسبت دهد پس بايد جايگاهش را در جهنم آماده کند
عربي انگلیسی فرانسوی
از بزرگ ترين دروغ ها، اين است که شخصی خودش را به غيرِ پدرش نسبت دهد يا مدّعیِ ديدن خوابی شود که نديده است يا سخنی را به رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبت دهد که ایشان نگفته است.
عربي انگلیسی فرانسوی