فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

له ماڅخه یې خلکو ته ورسوئ اګر که یو آیت هم وي، او له بني اسرائیلو حکایت وکړئ پدې کې کوم حرج نشته، او څوک چې په قصدي توګه پر ما دروغ ووايي، هغه دې په اور کې د ځان لپاره ځاى ونیسي.
عربي انګلیسي فرانسوي
او هغه څه چې رسول الله حرام کړي وي داسې دي لکه چې الله تعالی حرام کړي وي.
عربي انګلیسي هسپانوي