Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Nagsabi si Allāh, pagkataas-taas Niya: Gumugol ka, o anak ni Adan, gugugulan ka.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag gumugol ang lalaki sa mag-anak niya ng isang paggugol na inaasahan niyang gagantimpalaan dahil dito [ni Allāh], ito ukol sa kanya ay isang kawanggawa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kumuha ka sa yaman niya ng sapat lamang, magkakasya sa iyo at magkakasya sa anak mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang kamay na mataas ay mainam kaysa sa kamay na mababa. Ang kamay na mataas ay ang gumugugol at ang mababa ay ang nanghihingi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Isang dinar na ginugol mo sa landas ni Allāh, isang dinar na ginugol mo sa pagpapalaya [ng alipin], isang dinar na ikinawanggawa mo sa isang dukha, at isang dinar na ginugol mo sa mag-anak mo, ang pinakamabigat sa mga ito sa gantimpala ay ang ginugol mo sa mag-anak mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu