ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

అల్లాహ్ సెలవిచ్చాడు ‘ఓ ఆదమ్ కుమారా నీవు ప్రజలపై ఖర్చు చేయి అల్లాహ్ నీ పై ఖర్చు చేస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఒకవ్యక్తి తన కుటుంబీకులపై ఖర్చు చేసిన ఆ ఖర్చు అతనికోసం దానం సదఖా’గా లెక్కించబడుతుంది'
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్