உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

கீழ் கையை விடவும் மேல் கையே சிறந்தது.ஏனெனில் மேல் கை தர்மம் செய்யக்கூடியது,கீழ் கை யாசிக்கக்கூடியது
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு