Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Allah phán: Hỡi con cháu Adam (tức con người) hãy bố thí đi, TA bố thí lại cho các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi người đàn ông cấp dưỡng cho gia đình y vì Allah thì xem đó là sự bố thí.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bàn tay trên tốt hơn bàn tay dưới, bàn tay trên là bàn tay xuất bố thí còn bàn tay dưới là bàn tay nhận sự bố thí.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp