Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ipinagbawal niya ang panata,at sinabi niya:Tunay na ang panata ay walang maidudulot na kabutihan,datapuwat ang nagpapalabas nito ang maramot
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan sumpa man sa Allah -sa kapahintulutan ng Allah- ay hindi ako susumpa sa anumang susumpain, at pagkatapos makita ko ang iba sa kanya ay mas mabuti sa kanya kundi gagawin ko ang mas mabuti, at aking pagbabayaran siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang sumumpa at nagsabi: Tunay na ako ay walang kaugnayan sa Islam; kung siya ay nagsisinungaling, siya ay gaya ng sinabi niya; kung siya naman ay nagsasabi ng totoo, hindi siya babalik sa Islam nang buo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Humingi ng kasagutan si Sa`ad bin `Ubbadah sa Sugo ni Allah,tungkol sa Panata na [nagawa] ng Ina niya,na pumanaw bago niya ito ipatupad?Nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Tuparin mo ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang Manumpa sa isang pangakong hindi niya ginawa,[upang] kunin dito ang kayamanan ng isang taong Muslim,Siya sa [gawaing ito] ay isang makasalanan,Haharapin niya si Allah, na sa kanya ay magmamana ng Poot
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nangako ang kapatid ko na maglalakad sa Sagradong Tahanan ni Allah na walang tsinelas,Kaya ipinag-utos niya sa akin na itanong ko ito [Kung ano nararapat niyang gawin] para sa kanya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kaya itinanong ko ito sa kanya, at Nagsabi siya: maglalakad siya at sasakay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O `Abdurrahman bin Samrah,Huwag mong hilingin ang [Kapangyarihan] Panunungkulan,Sapagkat kapag ibinigay ko ito sa iyo na hinihiling mo,ipagkakatiwala mo ito [hindi mo ito gagampanan],
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang manumpa sa isang Panunumpa at nakita niya ang higit na kinalulugdan ni Allah,gawin niya ang higit na kinalulugdan ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Utusan ninyo siya na magsalita siya, magpalilim siya, maupo siya, at lubusin niya ang ayuno niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paggigiit ng isa sa inyo sa sinumpaan niya kaugnay sa mag-anak niya ay higit na makasalanan para sa kanya sa ganang kay Allah, pagkataas-taas Niya, kaysa sa magbigay siya ng panakip-sala niya na isinatungkulin ni Allah sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang pagkaulila pagkatapos ng pagbibinata [o pagdadalaga] at walang pananahimik sa [buong] araw hanggang gabi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Qays bin Abe Hazim,Nagsabi siya:pumasok si Abu Bakar Asseddiq-malugod si Allah sa kanya-sa isang babae mula sa Ahmas,na tinatawag na:Zainab,nakita niya ito na hindi nagsasalita,Nagsabi siya:Ano ang nangyari sa kanya at hindi nagsasalita?Nagsabi sila:sinasadya niyang tumahimik.Nagsabi siya sa kanya:Magsalita ka dahil ang ganito ay hindi ipinapahintulot,ito ay kabilang sa gawain sa panahon ng kamang-mangan,At nagsalita .siya,Isinaysay ito ni Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses