Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai đã thề mà nói: Quả thật, tôi vô can với Islam. Nếu thề giả dối thì y giống như lời đã thề, còn nếu thề thật thì chắc chắn y sẽ không bình an trở lại Islam.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ông Sa'ad bin 'Ubadah đã hỏi Thiên Sứ của Allah về việc mẹ của ông đã thề nguyện và bà đã qua đời trước khi thực hiện điều thề nguyện đó thì Thiên Sứ của Allah nói: {Ngươi hãy thực hiện điều đó thay bà ấy.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hỡi Abdur-Rohman bin Samuroh, Ngươi đừng yêu cầu ai đó đề cử mình để làm người thống trị, Qủa thật nếu Ngươi được trao quyền cho sự yêu cầu đề cử của Ngươi, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm đó và Ngươi sẽ không có được sự trợ giúp của Allah trong việc thực hiện trách nhiệm của Ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai đã thề dứt khoát (điều gì đó), sau đó thấy điều khác giúp y kính sợ Allah hơn thì hãy đến với điều kính sợ đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không còn là mồ côi khi đã trưởng thành và không được câm lặng trừ sáng đến tối.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Câu chuyện của bà 'A-ishah - cầu xin Allah hài lòng về bà - với Abdullah bin Azzubair - cầu xin Allah hài lòng về ông - về việc thề nguyện và không nhìn nhau.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp