Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang paggigiit ng isa sa inyo sa sinumpaan niya kaugnay sa mag-anak niya ay higit na makasalanan para sa kanya sa ganang kay Allah, pagkataas-taas Niya, kaysa sa magbigay siya ng panakip-sala niya na isinatungkulin ni Allah sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses